Không gian công cộng

Quyền đối với thành phố
Không gian công

Quyền đối với thành phố

Một trong những luận điểm quan trọng trong lĩnh vực không gian công cộng là của nhà lý thuyết xã hội Marxist, Henri Lefebvre, đó …

Read More →
Không gian công trong mối quan hệ với con người
Không gian công

Không gian trong mối quan hệ với con người

Con người đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự phân biệt giữa không gian và địa điểm. Trong công trình The Practice of …

Read More →
Không gian công ở thành phố
Không gian công

Khái niệm về không gian công cộng

“Không gian công cộng” là một khái niệm đa nghĩa, bởi nó “được tạo ra, được sửdụng, được gán nghĩa, được quản lý, và được …

Read More →