Không gian công

Không gian công trong mối quan hệ với con người

Không gian trong mối quan hệ với con người

Con người đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự phân biệt giữa không gian và địa điểm. Trong công trình The Practice of Everyday Life, De Certeau cho rằng một một địa điểm là một trật tự (dù loại nào) mà trong đó các yếu tố kết hợp để tạo nên sự cùng …

Không gian trong mối quan hệ với con người Read More »

Không gian công ở thành phố

Khái niệm về không gian công cộng

“Không gian công cộng” là một khái niệm đa nghĩa, bởi nó “được tạo ra, được sửdụng, được gán nghĩa, được quản lý, và được tái sinh do các nhu cầu chính trị- kinh tế- xã hội của các thể chế xã hội khác nhau, ởcác không gian và tại thời gian khác nhau, bị chi …

Khái niệm về không gian công cộng Read More »