Không gian công cộng

Không gian công

Không gian công cộng và sự tham gia của người dân

Hà Nội, với những đặc điểm về mặt tự nhiên, vốn là một thành phố xanh và thân thiện với con người. Cùng với sự …

Read More →
Không gian công

Thực hành quyền đối với thành phố

“”Quyền đối với thành phố” không phải chỉ là sự tự do cá nhân trong việc tiếp cận các nguồn lực đô thị; nó là …

Read More →
Không gian công

Ứng xử với không gian công cộng: mối quan hệ công – tư

Quyền của người dân đối với không gian công cộng không được nhận thức thực sự rõ ràng, một phần vì sự ứng xử của …

Read More →
Không gian công

Không gian công cộng: tài sản văn hoá của người dân

Không gian công cộng, dù là địa điểm di sản, hay các công viên, bãi biển, sân chơi..vv luôn gắn với ký ức và quá khứ, và là “tài sản văn hoá” (cultural property) của người dân, vì thế, dưới góc nhìn về mặt đạo đức của Quyền Tài sản Văn hoá (Cultural Property Rights), một số câu hỏi cần được đặt ra: ai sở hữu quá khứ? ai có quyền hay trách nhiệm để bảo tồn những dấu vết văn hoá của quá khứ? Cộng đồng có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn quá khứ?

Read More →
Không gian công

Không gian công cộng: Giá trị sử dụng hay Giá trị thương mại?

Theo luận điểm vô cùng quan trọng trong lĩnh vực không gian công cộng đô thị về “quyền đối với thành phố” (the right to …

Read More →
Quyền đối với thành phố
Không gian công

Quyền đối với thành phố

Một trong những luận điểm quan trọng trong lĩnh vực không gian công cộng là của nhà lý thuyết xã hội Marxist, Henri Lefebvre, đó …

Read More →
Không gian công trong mối quan hệ với con người
Không gian công

Không gian trong mối quan hệ với con người

Con người đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự phân biệt giữa không gian và địa điểm. Trong công trình The Practice of …

Read More →
Không gian công ở thành phố
Không gian công

Khái niệm về không gian công cộng

“Không gian công cộng” là một khái niệm đa nghĩa, bởi nó “được tạo ra, được sửdụng, được gán nghĩa, được quản lý, và được …

Read More →